Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn áp dụng khi nào?