Bồi thường khi xây dựng nhà gây thiệt hại được quy định thế nào?