Cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ, hợp lý