Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn