Cách viết hóa đơn GTGT khi khách hàng không lấy hóa đơn