Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp, công ty sau khi thành lập