Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ trụ sở hay thực tế