Điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn