Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết có phải bồi thường không?