Hóa đơn ghi thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam có được chấp nhận không?