Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng