Một số quy định về chứng từ điện tử mới nhất hiện nay