Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế