Mức phạt vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn