Nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình phải trả thù lao cho tác giả không?