Những trường hợp ngừng đình công theo quy định của pháp luật