Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo quy định của pháp luật