Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập