Quy định của pháp luật hiện hành về thuế suất GTGT 0%