Vấn đề rút vốn ra khỏi công ty cổ phần của cổ đông công ty