Thời điểm phải lập hóa đơn đối với khoản tiền nhận đặt cọc hoặc tạm ứng