Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ