Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ