Thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật