Thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi sử dụng