Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất