Thuế giá trị gia tăng là gì? Khái niệm và đặc điểm