Trường hợp từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định hiện nay