Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định pháp luật