Vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quy định pháp luật