Vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên