Vốn điều lệ của công ty doanh nghiệp tại thời điểm thành lập