Xâm phạm thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật