Luật dân sự quy định thế nào về việc xây lấn phần vách tường chung?