Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ