Xử lý tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty