Xử phạt lập hóa đơn có các liên khác nhau không thống nhất