Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng có phải lập hóa đơn giá trị gia tăng?