Cách xử lý trường hợp xuất hóa đơn khi mã số thuế bị đóng