Xuất trình hóa đơn điện tử xác thực khi quản lý kiểm tra