Các loại hợp đồng đối tác công tư theo quy định mới nhất

Hợp đồng đối tác công tư hay hợp đồng PPP là hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Dưới đây là các loại hợp đồng đối tác công tư theo quy định mới nhất. 

Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao hay hợp đồng BOT là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh hay hợp đồng BTO là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao hay hợp đồng BT là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác.

Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng – sở hữu – kinh doanh hay hợp đồng BOO là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ hay hợp đồng BTL là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao hay hợp đồng BLT là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng kinh doanh – quản lý hay hợp đồng O&M là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định.

Hợp đồng hỗn hợp

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng dự án kết hợp các loại hợp đồng trên.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các loại hợp đồng đối tác công tư theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.