Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp nào cần thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục thực hiện được quy định như thế nào?

Trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Thay đổi họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Thay đổi vốn điều lệ;

+ Thay đổi theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Trường hợp thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi một hoặc một số nội dung trên Giấy chứng nhận trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trường hợp thay đổi theo phán quyết của Tòa án hoặc Trọng tài

– Người thực hiện thủ tục gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.