Xử lý tài sản góp vốn khi thành lập công ty cổ phần

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi góp vốn thành lập công ty cổ phần, các cổ đông có thể sẽ thanh toán cổ phần bằng các loại tài sản. Vậy xử lý tài sản góp vốn khi thành lập công ty cổ phần như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Các loại tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần 

Các loại tài sản có thể góp vốn thành lập công ty cổ phần gồm: 

  • Đồng Việt Nam
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
  • Vàng
  • Giá trị quyền sử dụng đất
  • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
  • Công nghệ
  • Bí quyết kỹ thuật
  • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Xử lý tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần

2.1. Định giá tài sản góp vốn 

Các loại tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì sẽ phải định giá tài sản góp vốn. 

Việc định giá tài sản góp vốn sẽ do cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

>>>Xem thêm: Định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp và công ty

2.2. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Thành viên công ty cổ phần sẽ phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Các loại tài sản sau khi được định giá sẽ tiến hành chuyển quyền sở hữu cho công ty. 

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất: Người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và việc chuyển quyền sở hữu đối với loại tài sản này sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu: Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Cổ phần bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

>>>Xem thêm: Xử lý tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty

3. Thực hiện góp vốn trong công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.”

Điều này đồng nghĩa với việc, việc chuyển quyền sở hữu tài sản trong công ty sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu Điều lệ công ty hay hợp đồng đăng ký mua cổ phần có quy định thời hạn khác thì sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty, hợp đồng. 

Nếu sau thời hạn trên:

+ Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty. Và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.

+ Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và chịu trách nhiệm tương ứng với số cổ phần đã thanh toán. Không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

+ Công ty sẽ phải đi đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp tại thời điểm thành lập

Trên đây là bài viết về xử lý tài sản góp vốn khi thành lập công ty cổ phần. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

Taxkey cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

Comments are closed.