Căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã quy định một số nội dung cụ thể liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vậy căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Lawkey sẽ đưa ra một số nội dung dưới đây:

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý nếu bên chuyển quyền có tư cách chuyển quyền sử dụng

Nếu bên chuyển quyền là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên chuyển quyền ( tên văn bằng bảo hộ, số văn bằng, ngày cấp, thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ)

Nếu bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp các đối tượng sở hữu công nghiệp đó thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thì cũng phải khẳng định tư cách của bên chuyển quyền bằng các thông tin: tên, ngày kí, số đăng kí,.. của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.

Nếu là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp, hợp đồng phải ghi rõ tên, ngày kí, thời hạn hiệu lực của hợp đồng cấp trên mà qua đó, quyền sử dụng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp cho bên chuyển quyền.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Phạm vi chuyển quyền sử dụng

Điều khoản về phạm vi chuyển giao chỉ rõ điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên được chuyển quyền (dạng sử dụng độc quyền hoặc không độc quyền); phạm vi đối tượng mà bên được chuyển quyền được sử dụng (toàn bộ hay một phần khối lụng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ); giới hạn hành vi sử dụng của bên được chuyển quyền (được thực hiện toàn bộ hay một số hành vi sử dụng)

Giới hạn lãnh thổ

Điều khoản về giới hạn lãnh thổ xác định phạm vi về mặt không gian. Trong đó, bên được chuyển quyền được phép tiến hành việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc giới hạn trong một không gian nhất định.

Thời hạn hợp đồng

Điều khoản về thời hạn hợp đồng xác định khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó hoặc nếu hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp thì thời hạn của nó phải trong thời hạn của hợp đồng cấp trên ( hợp đồng độc quyền)

Giá chuyển giao quyền sử dụng và phương thức thanh toán

Thông thường, để có được quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên được chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một khoản phí chuyển quyền ( phí li-xăng).

Phí chuyển quyền sử dụng do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế mà bên được chuyển quyền có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, tuy nhiên phải tuân thủ theo khung giá mà pháp luật quy định về giá chuyển giao công nghệ.

Nếu các bên thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng miễn phí, hợp đồng phải ghi rõ bên được chuyển giao không phải trả phí.

Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuân. Các bên có thể thỏa thuận về thời hạn, phương tiện và cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thể thanh toán một lần toàn bộ hoặc nhiều lần theo định kì tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng

Sửa đổi, đình chí, vô hiệu hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận về điều kiện để sửa đổi hợp đồng. Việc sửa đổi hợp đồng phải tuân theo các quy dịnh của pháp luật về hình thức và nội dung

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị đình chỉ hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm cho hợp đồng không thể thực hiện được. hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị hủy bỏ.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận, lựa chọn giải quyết tranh chấp hợp đồng theo phương thức tự thương lượng, thông qua trọng tài, giải quyết ở tòa án hoặc kết hợp các phương thức trên.

Trên đây là nội dung Căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan