Hình thức và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định chi tiết tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân khi ký kết hợp đồng này cần lưu ý hình thức và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả.

Hình thức và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Giống với hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, hợp đồng sử dụng được quy định hình thức là văn bản và gồm một số nội dung nhất định. Cụ thể:

Hình thức của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hình thức của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài của bên chuyển giao và bên sử dụng dưới hình thức nhất định.

Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định hình thức của hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được lập thành văn bản. Hình thức văn bản là chứng cứ pháp lí để xác nhận giữa các bên đã tồn tại quan hệ hợp đồng và là cơ sở để toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, qua đó sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi hợp đồng xảy ra tranh chấp

Nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là những điều khoản mà các bên tham gia quan hệ hợp đồng thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng. Theo quy định tại ĐIều 48 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

– Căn cứ chuyển quyền;

– Phạm vi chuyển giao quyền;

– Giá, phương thức thanh toán;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, các bên tham gia giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận về các nội dung khác như phạm vi, điều kiện, hình thức sử dụng; mức nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng; sửa đổi, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồn; trách nhiệm, mức bồi thường của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng,..

Trên đây là nội dung Hình thức và nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Hợp đồng sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan là gì?

Hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Comments are closed.