Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động vẫn có thể được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, mức hưởng lương hưu hàng tháng.

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện để người lao động bị suy giảm khả năng lao động cụ thể như sau:

Trường hợp 1:

Đối tượng áp dụng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Điều kiện hưởng:

Người lao động thuộc các đối tượng trên khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp 2:

Đối tượng áp dụng: Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ trường hợp quy định trên; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều kiện hưởng:

Người lao động thuộc các đối tượng trên khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

– Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.


Trình tự, thủ tục hưởng lương hưu

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp này thực hiện các bước sau để được xem xét giải quyết.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu trong trường hợp này bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu.

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Mức hưởng lương hưu

Người lao động khi suy giảm khả năng lao động thì được hưởng lương  hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện được tính như mức lương hưu hàng tháng cho người lao động trừ đi tỷ lệ phần trăm bị giảm. Cụ thể, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Xem thêm: Mức lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.