Kiểm tra kế toán là gì?

Kiểm tra kế toán là gì? Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán hiện nay? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kiểm tra kế toán là gì?

Căn cứ theo Khoản 12 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định về khái niệm kiểm tra kế toán như sau:

“Kiểm tra kế toán là việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.”

Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán hiện nay 

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 34 Luật Kế toán 2015 quy định các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán bao gồm:

– Bộ Tài chính;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý;

– Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc.

– Cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Nội dung kiểm tra kế toán

Theo Điều 35 Luật kế toán 2015 quy định về nội dung kiểm tra kế toán như sau:

Nội dung kiểm tra kế toán gồm:

– Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán;

– Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;

– Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;

– Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.

Lưu ý: Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 34 của Luật kế toán 2015.

Thời hạn kiểm tra kế toán

Theo Điều 36 Luật kế toán 2015 quy định về thời hạn kiểm tra kế toán như sau:

– Thời gian kiểm tra kế toán do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán quyết định nhưng không quá 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

– Trường hợp nội dung kiểm tra phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, kết luận, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán có thể kéo dài thời gian kiểm tra; thời gian kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

Đơn vị kế toán được kiểm tra có được giữ biên bản kiểm tra kế toán không?

Theo Khoản 2 Điều 37 Luật Kế toán 2015 quy định về quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán như sau:

“Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được kiểm tra một bản; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về kế toán thì xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra kế toán phải lập biên bản kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán được kiểm tra 01 bản.

>>Xem thêm: Yêu cầu đối với báo cáo kế toán thuế theo quy định mới nhất

Trên đây là bài viết về: Kiểm tra kế toán là gì?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.