Mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhà nước có những khoản hỗ trợ về tiền đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Đối tượng hưởng hỗ trợ

Nhằm mục đích khuyến khích người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đóng và quỹ hưu trí và tử tuất để được hưởng chế độ. Chính vì vậy mà Nhà nước có những khoản tiền hỗ trợ người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì tất cả những ai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đều được nhận tiền hỗ trợ từ Nhà nước. Mức hỗ trợ sẽ có sự khác nhau được thể hiện cụ thể dưới đây.


Mức hưởng hỗ trợ

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

– Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

– Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

– Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Trong đó, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn được quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg là 700.000 đồng.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định mới nhất


Phương thức hỗ trợ

Đối với khoản tiền Nhà nước hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ bảo hiểm xã hội mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ bảo hiểm xã hội của năm đó.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng bảo hiểm xã hội phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ định.

Xem thêm: Phương thức và thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.