Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật mới nhất

Nhà nước khuyến khích đầu tư ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng nhẩt là quản lý về đầu tư. Dưới đây là nội dung quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định mới nhất.

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 67 Luật đầu tư 2014. Cụ thể bao gồm:

– Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

– Tổng hợp tình hình đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu tư.

– Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

– Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Luật này.

– Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

– Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư.

– Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư.

– Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Xem thêm: Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật mới nhất gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.