Quyền và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng là người trực tiếp thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng. Tác giả giống cây trồng có các quyền nhân thân và quyền tài sản. Vậy pháp luật quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng?

Quyền và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng được quy định tại Điều 185Điều 191 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể như sau:

Quyền của tác giả giống cây trồng

Quyền nhân thân

Tác giả giống cây trồng được ghi tên với danh nghĩa là tác giả trong văn bằng bảo hộ giống cây trồng, sổ đăng kí quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và trong các tài liệu công bố về giống cây trồng

Xem thêm: Quyền nhân thân của tác giả

Quyền tài sản

Tác giả giống cây trồng được nhận thù lao từ chủ văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng.

 Chủ văn bằng bảo hộ trả thù lao cho tác giả giống cây trồng theo một trong các hình thức sau:

– Theo thỏa thuận giữa chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng;

– Trường hợp không thỏa thuận được, mức thù lao trả cho tác giả là 35% số tiền thu được ghi trên hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng sau khi nộp thuế theo quy định. Nếu chủ bằng bảo hộ sử dụng giống cây trồng được bảo hộ để sản xuất, kinh doanh thì phải trả cho tác giả 10% số tiền làm lợi mà chủ bằng bảo hộ thu được, trừ trường hợp chủ bằng bảo hộ là bên nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp giống cây trồng được tạo ra bởi đồng tác giả, mức thù lao theo quy định này là mức dành cho tất cả các đồng tác giả; các đồng tác giả tự thỏa thuận việc phân chia số tiền thù lao do chủ bằng bảo hộ chi trả;

– Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước, chủ bằng bảo hộ trả thù lao cho tác giả theo quy chế nội bộ. Trường hợp không có quy định trong quy chế nội bộ, thì áp dụng mức thù lao như quy định trên;

Lưu ý, Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả giống cây trồng tồn tại trong suốt thời hạn bảo hộ của giống cây trồng đó, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ đã được chuyển nhượng.

Xem thêm: Quyền tài sản của tác giả

Nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng

Bên cạnh các quyền mà pháp luật quy định cho tác giả giống cây trồng thì trong thời hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng, tác giả giống cây trồng có nghĩa vụ giúp chủ bằng bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ đúng như các tính trạng mô tả tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ theo thỏa thuận với chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng.

Trên đây là nội dung Quyền và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp

Quy định về quyền đối với giống cây trồng trong Luật Sở hữu trí tuệ

Comments are closed.